Atu tuir kursu ne hau precisa selu?

Lae. Atualmente, kursu hotu-hotu nebe iha plataforma de treinamentu ne gratuito.